Salim, Richenda Feily, Universitas Prasetiya Mulya, Indonesia